STG’s  GAVEFOND PRIVATLIVSPOLITIK FOR ANSØGERE

STG’s Gavefond er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi sikrer, at de oplysninger, du har sendt til os, behandles i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES OM DIG

Almindelige personoplysninger

 STG’s Gavefond indsamler, registrerer og behandler følgende almindelige personoplysninger om dig som led i behandlingen af din ansøgning til os:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • CVR-nummer og CPR-nummer
  • og oplysninger om andre personlige forhold, der kan have relevans for din ansøgning.

Modtager du en bevilling, vil vi ligeledes behandle dine bankoplysninger.

Følsomme personoplysninger

STG’s Gavefond behandler ikke følsomme personoplysninger om dig, da følsomme personoplysninger ikke har nogen relevans for vores vurdering af din ansøgning. Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Vi opfordrer derfor til, at du ikke indsender nogen former for følsomme personoplysninger i din ansøgning til os, og eventuelle følsomme personoplysninger indsendt i selve ansøgningen eller som led i ansøgningen vil straks blive slettet.

HVAD ER FORMÅLET MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Herudover STG’s Gavefond selvstændige statistikker til brug for bl.a. årsregnskab og hjemmeside.

STG’s Gavefond indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på kunne behandle og vurdere din ansøgning, og for at overholde vores retlige forpligtelser.

STG’s Gavefond offentliggør derudover på sin hjemmeside alle bevillinger i løbet af det forudgående år

HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Almindelige oplysninger

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger kan ske, hvis behandlingen bl.a. er nødvendig for at STG’s Gavefond kan:

  • Opfylde en retlig forpligtelse (såsom indberetning af visse oplysninger til SKAT), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, eller
  • forfølge sine legitime interesse eller bidrage til at tredjeparter kan forfølge deres legitime interesser, hvor disse interesser anses for at overstige hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Følsomme personoplysninger

STG’s Gavefond behandler ikke følsomme personoplysninger.

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

STG’s Gavefond har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af os, som kan få adgang til dine personoplysninger. Der er typisk tale om udbydere af sagsbehandlingssystemer, udbydere af diverse IT-løsninger og IT-konsulenter. Sådanne databehandlere kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os efter dokumenteret instruks fra STG’s Gavefond med henblik på at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af STG’s Gavefond.

OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Som udgangspunkt overføres dine personoplysninger ikke til usikre tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, som ikke er vurderet til at have et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau. I det omfang dine personoplysninger dog alligevel måtte overføres til usikre tredjelande, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer.

PERIODE FOR OPBEVARING

STG’s Gavefond opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, herunder i den tid, vi behandler din ansøgning hos os. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor, slettes og anonymiseres løbende. Hvis du har modtaget bevilling(er) opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter udløb af det regnskabsår, hvori bevillingen er udbetalt og som regnskabsmaterialet vedrører, jf. bogføringslovens kapitel V. Hvis du har modtaget et afslag på din ansøgning, opbevarer vi dine personoplysninger i 6-12 måneder efter afslaget er meddelt. Denne opbevaring sker af hensyn til en interesse i at kunne sikre en forsvarlig sagsbehandling.

DINE RETTIGHEDER

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Visse af rettighederne gælder dog alene under særlige omstændigheder.

Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Retten til sletning

Du har, under visse omstændigheder, ret til, at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet.

Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring. Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

SPØRGSMÅL OG KLAGE

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte STG’s Gavefond på: clh@augustinusfonden.dk. Vi bestræber os på at behandle og besvare alle forespørgsler inden for 30 dage. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på www.datatilsynet.dk.

ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret. Visse ændringer kan kommunikeres direkte til dig pr. e-mail, og det kan forekomme, at du bliver anmodet om at acceptere evt. væsentlige ændringer.